Privacybeleid AVG

Privacyverklaring in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Trimsalon Mobiele Hondenparadijs gevestigd aan Rectorijstraat 17 6005 PG te Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons beleid voldoet aan de AVR/GDPR wetgeving.

Contactgegevens:

www.mobielehondenparadijs.nl

Telefoonnummer: 06-44223875

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mobiele Hondenparadijs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Emailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mobiele Hondenparadijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

– Om diensten bij u af te leveren

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Mobiele Hondenparadijs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mobiele Hondenparadijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 7 jaar na stopzetting afname van diensten/goederen van Mobiele Hondenparadijs. Dit omdat de belastingdienst tot 7 jaar terug om de administratie kan vragen als bewijs van de omzet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mobiele Hondenparadijs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mobiele Hondenparadijs gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mobiele Hondenparadijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mobielehondenparadijs@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mobiele Hondenparadijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mobielehondenparadijs@gmail.com

 

Comments are closed.